Valmentajahaku.fi verkkopalvelun käyttöehdot

Trainer4You Oy:n tuottaman ja ylläpitämän, pääasiallisesti osoitteessa valmentajahaku.fi toimivan verkkopalvelun (jäljempänä ”Palvelu”) käyttämiseen sovelletaan näitä käyttöehtoja (jäljempänä ”Käyttöehdot”). Palvelun käyttäjä (jäljempänä "Käyttäjä") vakuuttaa tutustuneensa näihin käyttöehtoihin (jäljempänä "Käyttöehdot") ja sitoutuu noudattamaan niitä kaikessa Palvelun käytössä.

Palvelun tiettyjen osien käyttö edellyttää rekisteröitymistä. Rekisteröitymistä edellyttävät mm. palveluntarjoajaprofiilin luonti ja ilmoituksen jättäminen, sekä osat, joiden kohdalla on erikseen niin mainittu. Rekisteröityessään Palveluun tai antaessaan muuten suostumuksellaan Trainer4Youlle henkilötietoja tulee Käyttäjästä Trainer4Youn asiakas ja Käyttäjän tiedot rekisteröidään Trainer4Youn/Trainer4You Oy:n asiakasrekisteriin. Trainer4Youlla on oikeus halutessaan muuttaa aikaisemmin vapaassa käytössä olleita Palvelun osia rekisteröitymistä edellyttäviksi tai päinvastoin.

Palvelu koostuu useiden eri sisällöntuottajien (jäljempänä "Sisällöntuottajat") Palveluun toimittamasta sisällöstä. Palvelun ylläpitäjänä toimii Trainer4You.

1. Trainer4Youn tehtävät ja vastuu Palvelusta

Palvelu on lähtökohtaisesti käytettävissä 24 tuntia vuorokaudessa. Trainer4Youlla on kuitenkin oikeus ottaa Palvelu tai sen osa tilapäisesti pois käytöstä huollon, laitteistoasennuksen, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden, järjestelmän liiallisen kuormituksen tai muun välttämättömän syyn vuoksi. Trainer4You ei anna mitään suoranaisia tai välillisiä takuita Palvelun toiminnasta tai piirteistä eikä se takaa, että Palvelu toimii käyttökatkoitta tai virheettömästi.

Trainer4Youlla ja Sisällöntuottajilla on lisäksi oikeus parantaa ja kaikin tavoin muuttaa Palvelun sisältöä, rakennetta ja ulkoasua, sen tuote- ja tietokantavalikoimaa, ohjelmistoja, laitteistoja, käsikirjojen ja muun dokumentoinnin sisältöä, palveluaikoja sekä muita Palvelun osia. Trainer4You pyrkii, silloin kun se on kohtuudella mahdollista, tiedottamaan Palvelussa tapahtuvista, Käyttäjän kannalta oleellisista muutoksista sekä katkoksista Käyttäjälle etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla. Muutokset astuvat voimaan heti, kun ne on toteutettu.

Trainer4You ei vastaa Palvelun sisällöstä (mukaan lukien linkit kolmansien tahojen verkkosivuille) tai sen oikeellisuudesta lukuun ottamatta sen itse tuottamaa tietosisältöä. Trainer4Youlla on oikeus olla julkaisematta tai poistaa Palvelusta aineisto, joka sen näkemyksen mukaan on lain tai hyvän tavan vastaista tai on vahingollista tai haitallista Trainer4Youlle, käyttäjille tai kolmannelle taholle.

Palvelussa tapahtuu Käyttäjien välistä viestintää joko suoraan yhteydenottolomakkeiden kautta tai epäsuorasti Palveluun jätetyn sisällön kautta. Trainer4You ei vastaa käyttäjien välisen viestinnän tai muun toiminnan toisille käyttäjille tai kolmannelle taholle mahdollisesti aiheuttamista haitoista tai vahingoista.

2. Käyttäjän vastuut ja velvoitteet

Käyttäjä saa henkilökohtaisen oikeuden käyttää Palvelua näiden Käyttöehtojen ja muiden Palvelua tai sen yksittäisiä osia koskevien ehtojen mukaisesti.

Mikäli Käyttäjä rekisteröityy Palveluun, hänen tulee antaa rekisteröitymislomakkeessa vaaditut yksilöintitiedot. Käyttäjä saa Palvelun käyttöä varten haltuunsa salasanan ja käyttäjätunnuksen, joiden avulla Käyttäjä voi kirjautua Palveluun. Salasana ja käyttäjätunnus ovat henkilökohtaisia, eikä niitä saa luovuttaa tai ilmaista kolmannelle osapuolelle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta kyseisellä käyttäjätunnuksella ja salasanalla tapahtuneesta Palvelun käytöstä. Jos salasana tai käyttäjätunnus joutuu ulkopuolisten tietoon, Käyttäjän tulee ilmoittaa tästä välittömästi Trainer4Youn asiakaspalveluun. Käyttäjä vapautuu ilman tämän myötävaikutusta salasanallaan tai tunnuksellaan tapahtuvasta käytöstä, kun ilmoitus on vastaanotettu.

Käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kaikki tarvittavat tekijän- ja muut oikeudet ja/tai oikeudenhaltijoiden suostumukset Palvelussa julkaisemaansa materiaaliin sekä muuhun aineistoon, jonka hän lähettää, välittää tai tallentaa Palveluun ja sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä (esimerkiksi linkittämällä) Palvelun kautta aineistoa tai viestejä, joka rikkoo kolmansien osapuolien omistus-, tekijän- tai muita oikeuksia, on loukkaavaa, solvaavaa, herjaavaa, rikolliseen toimintaan liittyvää, epäsiveellistä, lain tai muutoin hyvän tavan vastaista tai Trainer4Youlle, Sisällöntuottajille, muille Käyttäjille tai kolmannelle osapuolelle haitallista tai vahingollista tai voi aiheuttaa häiriötä, tukoksia tai muita käyttökatkoksia Palveluun. Käyttäjä vastaa kaikista edellä mainitun kaltaisella toiminnalla aiheuttamistaan vahingoista.

Käyttäjä vastaa kaikista Palvelun käytöstä itselleen aiheutuvista välittömistä ja välillisistä kuluista.

3. Palvelun omistus- ja tekijänoikeudet

Palvelun sisältö on suojattu tekijänoikeuksin Suomen lainsäädännön ja kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Palvelun kaikki oikeudet (ml. tekijänoikeudet) ovat Trainer4Youlla tai muilla Palveluun tietoa tuottavilla tahoilla. Trainer4You pidättää itsellään kaikki oikeudet Palvelun sisältöön, ellei Palvelussa ole toisin mainittu. Ohjelmien oikeudet ovat lisenssinhaltijoilla.

Käyttäjä on tietoinen siitä, että Palvelun ja sen osien omistusoikeudet sekä tekijän-, tavaramerkki- ja muut immateriaalioikeudet ovat Trainer4Youlla ja Sisällöntuottajilla ja ettei Käyttäjälle siirry mitään muita oikeuksia kuin näissä ehdoissa mainitut käyttöoikeudet.

Käyttäjällä ei ole oikeutta käyttää Palvelua julkisesti taikka taltioida, edelleen lähettää tai muutoin käyttää Palvelua Trainer4Youn tai Sisällöntuottajan oikeuksia loukaten. Käyttäjä voi kuitenkin siirtää Palvelussa olevaa public domain- tai shareware -aineistoa kyseistä aineistoa koskevien ohjeiden mukaisesti omaan käyttöönsä tai edelleen levitettäväksi.

4. Oikeudet Käyttäjän toimittamaan sisältöön

Käyttäjä luovuttaa Trainer4Youlle kaikki nykyiset ja tulevat taloudelliset oikeudet Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Trainer4You voi luovuttaa edellä tarkoitetut oikeudet edelleen sekä muuttaa tai muokata Palvelun sisältämää aineistoa (ml. kohteet) harkintansa mukaan, esim. Palveluun ja kohteisiin kohdistuvien väärinkäytösten ehkäisemiseksi. Käyttäjälle jää Trainer4Yousta riippumaton käyttöoikeus Palveluun toimittamaansa materiaaliin. Palvelussa esiintyvän aineiston ja ilmoitusten Palvelun ulkopuolinen käyttäminen (ml. kopiointi) tai julkaisu kaupallisessa tai muussa tarkoituksessa muun kuin ao. Käyttäjän toimesta on kielletty ilman Trainer4Youn nimenomaista suostumusta.

5. Linkitys Palveluun

Käyttäjällä on oikeus sijoittaa omille verkkosivuilleen linkki Palvelun pääsivulle www.valmentajahaku.fi sekä omalle profiili/ilmoitussivulleen Muu yksittäisen sivun linkitys kaupallisessa tai taloudellisessa tarkoituksessa taikka tietokannan tuottamiseksi on kielletty ilman Trainer4Youn etukäteen antamaa nimenomaista kirjallista suostumusta. Rekisteröityneillä Käyttäjillä on kuitenkin oikeus sijoittaa esim. omille verkkosivuilleen linkkejä myös omiin Palvelussa oleviin kohteisiinsa.

Palvelun sisällön tai sen osan muu saattaminen yleisön saataviin levittämällä, esittämällä tai näyttämällä julkisesti tai varastointi tai kappaleiden valmistaminen sisällöstä tai sen osasta ilman Trainer4Youn etukäteen antamaa kirjallista suostumusta on kielletty.

6. Ilmoituksen julkaiseminen Palvelussa

Käyttäjän ilmoitus pyritään julkaisemaan Palvelussa mahdollisimman pian ilmoituksen jättämisen jälkeen.

Trainer4Youlla on oikeus julkaista Käyttäjän ilmoitus myös Palvelun muussa kuin siinä osiossa, jossa ilmoitus on alun perin julkaistu sekä Trainer4Youn muissa verkkopalveluissa. Trainer4Youlla on oikeus käyttää ilmoitusta vapaasti markkinoinnissaan jakelu- ja/tai toteutustavasta riippumatta.

Trainer4Youlla on oikeus olla julkaisematta ilmoitusta tai muokata sitä, jos se katsoo, että ilmoitus on harhaanjohtava tai loukkaava, sisältää asiaankuulumatonta aineistoa, on näiden Käyttöehtojen vastainen tai ei muusta syystä kelpaa julkaistavaksi Palvelussa.

7. Palvelun osia koskevia erityisehtoja

Trainer4You profiili/ilmoitussivu

Palvelu sisältää tietoja palveluntarjoajista, jotka ovat myymässä palveluitaan omasta tai Trainer4Youn yhteistyökumppanien toimesta. Näiden ilmoitusten sisällöstä vastaavat ilmoitusten laatijat.

Trainer4You palvelussa Käyttäjä voi luoda palveluun oman ammatillisen profiilin, ja olla vuorovaikutuksessa sivuston yhteydenotto-lomakkeen kautta yhteyttä ottavien kanssa. Palvelu perustuu profiilin täyttäneen Käyttäjän suostumukseen, jonka mukaan profiilin sisältämät tiedot voidaan antaa mahdollisen palvelun ostajan selattavaksi ja muuten käsiteltäväksi. Profiilin sisällöstä vastaa yksin sen laatija, eikä Trainer4You miltään osin vastaa palvelussa olevien tietojen oikeellisuudesta.

Trainer4You käsittelee Profiili –palvelun sisältämiä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolainsäädännön ja Profiili –palvelun rekisteriselosteen mukaisesti. Käyttäjä voi poistaa profiilinsa milloin tahansa.

Karttapalvelu

Trainer4You ei takaa karttapalvelun virheettömyyttä. Huolimatta siitä, että kartta-aineistoja päivitetään jatkuvasti, voi kartta-aineistossa olla puutteita tai virheitä.

Trainer4You ei vastaa kartta- ja reittipalvelussa mahdollisesti olevien puutteiden tai virheiden Käyttäjälle mahdollisesti aiheuttamista välillisistä tai välittömistä ongelmista.

8. Maksulliset palvelut ja laskutus

Palvelu sisältää sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluun sisältyvät peruspalvelut ovat Käyttäjille maksuttomia. Maksullisten osien hinnat ja maksuehdot ilmoitetaan kunkin osan kohdalla erikseen. Lisäksi Palvelun kautta voi olla tilattavissa erilaisia maksullisia tuotteita.

Palvelun ylläpitäjä ja Sisällöntuottajat voivat muuttaa Palvelun laskutusperusteita oman harkintansa mukaan, ilmoittamalla siitä Palvelussa tai muulla sopivaksi katsotulla tavalla hyvissä ajoin etukäteen. Ellei palvelukohtaisesti ole muuta ilmoitettu, ilmoitetaan muutoksista vähintään yhtä (1) kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa. Jos arvonlisävero tai jokin muu Palveluun liittyvä vero tai julkisoikeudellinen maksu tai niitä koskeva viranomaisten soveltamiskäytäntö muuttuu, Palvelun ylläpitäjällä on oikeus välittömästi muuttaa hintoja vastaavasti.

9. Käyttöoikeuden siirtäminen ja lakkaaminen

Käyttäjällä ei ole oikeuttaa luovuttaa tai siirtää Palvelun käyttöoikeutta (mukaan lukien salasana ja muut Palvelun käytön mahdollistavat tunnukset) kolmannelle osapuolelle. Trainer4You voi kieltäytyä antamasta käyttäjätunnusta tai peruuttaa myönnetyn käyttäjätunnuksen, mikäli Käyttäjä on toiminut tai toimii Käyttöehtojen, lain tai hyvän tavan vastaisesti. Myös maksullisten Palvelun osien maksujen laiminlyöminen voi johtaa käyttöoikeuden lakkauttamiseen.

Trainer4Youlla on myös oikeus tilapäisesti estää Käyttäjän pääsy Palveluun, jos se on Palvelun toiminnan kannalta tarpeen. Mikäli Käyttäjä ei ole käyttänyt Palvelua kahteentoista (12) kuukauteen, Trainer4You voi harkintansa mukaan peruuttaa Käyttäjän salasanan ja käyttäjätunnuksen. Käyttäjä voi tämän jälkeen halutessaan rekisteröityä uudelleen Palveluun. Käyttäjän käyttäjätunnus ja salasana poistetaan automaattisesti käyttöoikeuden päättyessä.

Sopimuksen päättymisestä huolimatta jäävät näissä Käyttöehdoissa tarkoitetut omistus- ja tekijänoikeutta, vastuuta viestinnässä sekä vastuunrajoitusta koskevat säännökset voimaan niin kauan kuin niillä on merkitystä. Käyttöoikeuden lakkaaminen ei myöskään vapauta Käyttäjää niiden palveluiden tai suoritusten maksuista, joiden peruste on syntynyt ennen käyttöoikeuden lakkaamista. Sopimuksen päättyessä Käyttäjän sopimusrikkomuksen johdosta Trainer4Youlla on oikeus olla antamatta Käyttäjälle uutta käyttöoikeutta.

Trainer4Youlla on aina halutessaan oikeus lopettaa Palvelun tarjoaminen kokonaan tai osittain. Trainer4You ilmoittaa lopettamisesta mahdollisuuksien mukaan hyvissä ajoin etukäteen Palvelun välityksellä tai muulla sopivaksi katsomallaan tavalla.

10. Vastuunrajoitus

Palvelu ja sen sisältö esitetään sellaisena kuin se on ja Käyttäjä käyttää Trainer4Youn ja Sisällöntuottajien tuottamia ja/tai välittämiä palveluja omalla vastuullaan. Trainer4You ja Sisällöntuottajat eivät vastaa Palvelun käyttöön liittyvistä tietoturvallisuusriskeistä tai Palvelun sisällön oikeellisuudesta tai sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen. Ellei pakottavasta lain säännöksestä muuta johdu, Trainer4You ja Sisällöntuottajat eivät vastaa sellaisesta välittömästä tai välillisestä, aineellisesta tai aineettomasta vahingosta, joka Käyttäjälle tai kolmannelle mahdollisesti syntyy keskeytyksistä, viivästyksistä, virheistä tai puutteista Palvelussa tai sen sisällössä.

Käyttäjä on velvollinen korvaamaan Trainer4Youlle ja Sisällöntuottajille sekä kolmansille aiheutuneen vahingon, joka on seurausta Käyttäjän lain, viranomaisten määräysten ja ohjeiden tai näiden Käyttöehtojen vastaisesta toiminnasta. Sopijapuolet eivät vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä johtuvasta sopijapuolten toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

11. Henkilötietojen käsittely ja evästeiden käyttö

Palveluntarjoaja käsittelee rekisteröityneiden Käyttäjien henkilötietoja Palvelun rekisteriselosteen ja tietosuojalausekkeen sekä yksityisyydensuojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. Palvelussa käytetään evästeitä tietosuojalausekkeessa kuvatuin tavoin.

12. Muut ehdot

Palvelu sisältää linkkejä ja yhteyksiä kolmannen osapuolen verkkosivustoihin. Tällaisiin kolmannen osapuolen tarjoamiin palveluihin sovelletaan kyseisen kolmannen osapuolen käyttö- ja muita ehtoja, eikä Trainer4You vastaa sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Trainer4Youlla on oikeus siirtää Palvelu ja sen ylläpitäminen sekä siihen liittyvät asiakkuudet Trainer4You Oy:lle kulloinkin kuuluvalle yhtiölle.

Palveluun ja Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia, poislukien lainvalintaa koskevat säännökset. Mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan Helsingin käräjäoikeudessa Suomen lain mukaan.